Usülsüz Tebligat

Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/2332

K. 2013/10176

T. 19.3.2013

• İHALENİN FESHİ ( Borçlunun Bilinen Adresine Daha Önceden Tebligat Yapılmış Olup Tebligata Elverişli Olmadığı Tespit Edilmeden Söz Konusu Adres Mernis Adresi de Olsa Tebligat Kanunu 21 Maddesine Göre İşlem Yapılamayacağı - Satış İlanı Tebligatının Usulsüz Olduğu/İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )

• İHALENİN FESHİ SEBEPLERİ ( Satış İlanı Tebligatının Usulsüz Olduğu - Bunun Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu/Mahkemece Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )

• USULSÜZ TEBLİGAT ( Borçlunun Bilinen Adresine Daha Önceden Tebligat Yapılmış Olup Tebligata Elverişli Olmadığı Tespit Edilmeden Söz Konusu Adres Mernis Adresi de Olsa Tebligat Kanunu 21 Maddesine Göre İşlem Yapılamayacağı / Satış İlanı Tebligatının Usulsüz Olduğu - İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )

• MERNİS ADRESİNE TEBLİGAT ( Adresin Tebligata Elverişli Olmadığı Tespit Edilmeden Söz Konusu Adres Mernis Adresi de Olsa Tebligat Kanunu 21 Maddesine Göre İşlem Yapılamayacağı - Satış İlanı Tebligatının Usulsüz Olduğu/İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )

7201/m.10,21

ÖZET : Dava, satış ilanının tebliğinin usulsüz olduğundan bahisle ihalenin feshi talebine ilişkindir. Borçluya ödeme emri ve kıymet taktir raporunun ve satış ilanının aynı adrese çıkartıldığı ancak tebligat üzerine adresin muhatabın mernis adresi olduğu ve Tebligat Kanunu'nun 21. maddesi gereği tebliğ edilecektir, iade edilemez şerhi düşüldüğü, tebliğ memurunca da doğrudan 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 2l/2. maddesine göre işlem yapılarak tebliğ evrakının muhtara teslim edildiği görülmektedir.

Borçlunun bilinen bu adresine daha önceden tebligat yapılmış olup, söz konusu adresin tebligata elverişli olmadığı ( bu adreste artık borçluya tebligat yapılamadığı ) tespit edilmeden söz konusu adres mernis adresi de olsa Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesine göre işlem yapılamaz. Dolayısıyla satış ilanı tebligatının usulsüz olduğu anlaşılmaktadır. Dairemizin süreklilik arz eden içtihatlarına göre, satış ilanının usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

O halde mahkemece şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gürdal Ergün tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun bilinen adrese tebligatı düzenleyen 10. maddesinin 1. fıkrasına göre; tebligat muhatabın bilinen en son adresinde yapılır. 6099 Sayılı Yasanın 3. maddesi ile eklenen aynı maddenin 2. fıkrasına göre ise, bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat bu adrese yapılır.

Aynı Kanun'un tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina başlıklı 21. maddesine, 6099 Sayılı Yasanın 5. maddesi ile eklenen 2. fıkrasında; "Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır" hükmü yer almaktadır.

Söz konusu 7201 Sayılı Yasanın 10. maddesi ile ilgili değişikliğe ilişkin kanun gerekçesinde, kişilere getirilen adres kayıt sistemi zorunluluğu ile birlikte işleyişin kolaylaştığı dile getirilmiş, ancak yapılan yeni düzenlemeyle, öncelikle yine bilinen en son adrese tebligat yapılacağı, tebligatın yapılmasını isteyenin veya tebligatı çıkartan makamın bildirdiği adresin, tebligata elverişli olmadığının anlaşılması ya da bu adrese tebligat yapılamaması halinde, muhatabın 5490 Sayılı Kanuna göre adres kayıt sistemindeki adresinin bilinen en son adresi olarak kabul edileceği ve tebligatın buraya yapılacağı açıklanmış, değişiklik ile birlikte adres kayıt sistemi dışında başkaca adres araştırması yapılmasının gerekmeyeceği vurgulanmıştır.

7201 Sayılı Yasanın 21. maddesi ile ilgili değişikliğe ilişkin kanun gerekçesinde ise, 21 / 1. maddeye göre bilinen en son adrese çıkartılan tebligattan sonuç alınamazsa, 10. madde gereği adres kayıt sistemindeki adres esas alınarak başkaca araştırma yapılmaksızın o adrese tebligat çıkarılacağı açıklanmıştır.

Muhatap o adreste hiç oturmamış ya da adresten ayrılmış dahi olsa tebligat iade edilmeyecek, 21/2. madde gereğince işlem yapılacaktır. Bunun yapılabilmesi için de tebligatı çıkaran merciin, adresin, adres kayıt sistemindeki mernis adresi olduğunu tebliğ evrakında belirtmesi gerekmektedir.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda kişiye önce:

bilinen en son adresi esas alınarak ( bilinen bir adresi yok ise adres kayıt sistemindeki adresi esas alınarak ) Tebligat Kanunu'nun 21/1. maddesine göre tebligat çıkartılmalı,

adres tebligata elverişli değilse ya da tebligat yapılamazsa adres kayıt sistemindeki adresine buna ilişkin şerh de düşülerek 21/2. madde uyarınca tebligat çıkartılmalıdır.

Somut olayda, borçluya ödeme emri ve kıymet taktir raporunun Göztepe Mah. Cezmi Oran Sok. ... Kadıköy İstanbul adresinde tebliğ edildiği, satış ilanının da aynı adrese çıkartıldığı ancak tebligat üzerine adresin muhatabın mernis adresi olduğu ve Tebligat Kanunu'nun 21. maddesi gereği tebliğ edilecektir, iade edilemez şerhi düşüldüğü, tebliğ memurunca da doğrudan 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 2l/2. maddesine göre işlem yapılarak tebliğ evrakının muhtara teslim edildiği görülmektedir.

Borçlunun bilinen, Göztepe Mah. Cezmi Oran Sok. ... Kadıköy İstanbul adresine daha önceden tebligat yapılmış olup, söz konusu adresin tebligata elverişli olmadığı ( bu adreste artık borçluya tebligat yapılamadığı ) tespit edilmeden söz konusu adres mernis adresi de olsa Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesine göre işlem yapılamaz. Dolayısıyla yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda satış ilanı tebligatının usulsüz olduğu anlaşılmaktadır.

Dairemizin süreklilik arz eden içtihatlarına göre, satış ilanının usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

O halde mahkemece şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.