Yargıtay Kararları

Tümü

Tüketici Kararı

T.C.YARGITAY 13. Hukuk Dairesi Esas No: 2015/10571 Karar No: 2015/8738 Karar Tarihi: 18.03.2015 ALACAK DAVASI - KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ - KANUNDA BELİRLENEN MİKTARIN ALTINDA KALAN UYUŞMAZLIKLAR İÇİN İCRA TAKİBİ YAPILMADAN VEYA DAVA AÇILMADAN ÖNCE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE MÜRACAAT EDİLMESİ ZORUNLULUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Dava, Tüketici Hakem Heyeti Kararının iptali istemine ilişkindir. Tüketici sorunları hakem heyetine müracaat edildiği tarihte yürürlükte olan 4077 Sayılı Tüke...

Evrakta Sahtecilik Yargıtay Kararı

YARGITAY 23. CEZA DAİRESİ E. 2015/4688 K. 2015/7171 T. 25.11.2015 RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Suçun Unsurlarının Oluşup Oluşmadığının Tespiti Amacıyla Söz Konusu Çekin Mahkeme Heyeti Tarafından İncelenip Özellikleri Zapta Geçirilerek İğfal Kabiliyeti Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerekirse Bu Konuda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği Gözetilmeden Eksik İnceleme İle Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği) SAHTECİLİĞİN İĞFAL KABİLİYETİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (Sahteciliğin İğfal ...

Yargıtay Kararı - KDV Oranının Yanlış Belirlenmesinin İhalenin Feshine Etkisi

YARGITAY 12. Hukuk DairesiESAS NO: 2016/19188KARAR NO: 2016/25850İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: İstanbul Anadolu 2. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ: 18/02/2016NUMARASI: 2015/894-2016/151DAVACILAR: ....DAVALILAR: .....Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Armağan Keskin Sarıbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve...

Usülsüz Tebligat

T.C.YARGITAY12. HUKUK DAİRESİE. 2013/2332K. 2013/10176T. 19.3.2013• İHALENİN FESHİ ( Borçlunun Bilinen Adresine Daha Önceden Tebligat Yapılmış Olup Tebligata Elverişli Olmadığı Tespit Edilmeden Söz Konusu Adres Mernis Adresi de Olsa Tebligat Kanunu 21 Maddesine Göre İşlem Yapılamayacağı - Satış İlanı Tebligatının Usulsüz Olduğu/İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )• İHALENİN FESHİ SEBEPLERİ ( Satış İlanı Tebligatının Usulsüz Olduğu - Bunun Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu/Mahkeme...

Feri Alacaklar

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiESAS NO : 2011/9508KARAR NO : 2011/26895 Y A R G I T A Y İ L A M IİNCELENEN KARARINMAHKEMESİ: Hatay İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 21/01/2011NUMARASI : 2011/9-2011/38DAVACI : ALACAKLI : İ… K…DAVALI :Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :İcra takiplerinde takip çıkışı üzerinde...

Tapu Tahsis Satış Vaadi

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİE. 1996/9378K. 1997/4125T. 26.6.1997• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Senedi İle Taşınmazın Satın Alınması )• SATIŞ VAADİ SENEDİ (Zilyetliğin Devir Senedi Olarak Yorumlanması )• TAPUSUZ TAŞINMAZLAR ( Zilyetlik Hakkının Devri Amacını Güden Satım )• ZİLYETLİK HAKKININ DEVRİ AMACINI GÜDEN SATIM ( Tapusuz Mallar )743/m.633/1,634,642,890818/m.213ÖZET : Tapusuz mallara ilişkin satış vaadi, gerçek anlamda bir gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini teşkil etmez. Ancak, ge...

2 3 4 5