Kat Mülkiyeti Hukukunda Yönetim Planı

Kat Mülkiyeti Hukukunda Yönetim Planı

Kat Mülkiyeti Hukukunda Yönetim Planı

KAT MÜLKİYETİ HUKUKUNDA YÖNETİM PLANI VE YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ 

ÖZET

Şehirleşmenin etkisiyle konut ihtiyacı artmış, kanunlardaki mevcut düzenlemeler bu ihtiyacı karşılamaya uygun olmadığı için hukuk camiasını arayışa itmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 684. Maddesinde (ETMK md. 619) düzenlenmiş olan “bütünleyici parça” ilkesi sebebiyle aynı arsa üzerinde inşa edilen yapının bağımsız bölümlerinin farklı kimseler adına tesciline imkan vermiyordu. Bu sorunun çözümü için, taşınmazın paydaşlarına münhasıran oturma yetkisi veren irtifak hakları tanınması imkanı sağlanmıştı. Zaman içerisinde bu uygulama da insanların ihtiyaçlarına karşılık vermeyince 23.06.1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kabul edilerek bir binanın bağımsız olarak kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde ayrı ayrı mülkiyet hakkı kurulmasına imkan sağlanmıştır. 

Günümüzde özellikle büyük şehirlerde artık neredeyse kat mülkiyeti hüviyetini haiz olmayan binanın olmaması sebebiyle bu konunun önemi her geçen gün artmaktadır. Apartman, site, iş hanı, alışveriş merkezleri ve sanayi sitelerindeki bağımsız bölüm maliklerinin sayıları orta ölçekli bir ilçenin nüfusuna denk geldiği günümüzde, adeta kat mülkiyetinin “anayasası” niteliğinde olan “yönetim planı”, başlı başına hukuki müessese halini almıştır.

I.TANIM

  • Yönetim Planı; anataşınmazın yönetim tarzını, kullanım maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacağı ücret ve yönetime ilişkin diğer hususları düzenleyen bir belgedir. 

II. HUKUKİ NİTELİĞİ

  • Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. (KMK md. 28/I) Bir kere bu yönetim planı yapıldı mı anlaşmazlıklarda önce yönetim planı nazara alınacak, yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, anlaşmazlık Kat Mülkiyeti Kanunu ve genel hükümlere göre çözülecektir.

III. YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ

A. GENEL OLARAK

Yönetim planının değiştirilmesi hususu KMK md. 28/III’te düzenlenmiştir. 

  • KMK md. 28/III: (Değişik: 13/4/1983- 2814/11 md.) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33’üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Bu hüküm genel hüküm niteliğindedir ve görüldüğü üzere yönetim planının değiştirilmesi için tüm kat maliklerinin beşte dört çoğunluğu aranmıştır. Ancak taşınmazın toplu yapı niteliğinde olması halinde KMK md. 70’te özel bir hüküm ihdas edilmiştir.

  • Toplu Yapı; bir veya birden fazla imar parseli üzerinde resmi makamlarca onaylı, belirli bir yerleşim planına uygun olarak yapılmış veya yapılacak, ortak yararlanılan altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetleri bulunan ve bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantısı dolayısıyla ortak bir yönetime muhtaç birden çok yapıyı ifade eder.

makale

kategorileri

Tümü Ticari Kat Mülkiyeti